محصولات باغی( انواع درختان میوه)

سیب، گلابی، گیلاس، انگور، گیلاس، آلبالو، زردآلو، آلوچه، موز، نارنگی و پرتقال، فندق، زیتون، گردو،تمشك، انجیر، به، و محصولات مشابهمحصول اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:


هنگام کاشت نهال :

بدینصورت که در یک ظرف مقدار1 لیتر از اصلان هیومیک را با 5 لیتر آب مخلوط کرده و سپس ریشه نهال را در محلول فوق فروبرده و اقدام به کاشت نمایید.
در اوایل فصل بهار در زمان اولین آبیاری :

مقدار 40 سی سی اصلان هیومیک به ازای هر درخت محاسبه کرده و با 5 برابر آب مخلوط نموده و در سایه انداز درخت، روی خاک اسپری نمایید.
اوایل میوه دهی یا زمانی که درخت دارای میوه های کوچک است :

مقدار 40 سی سی اصلان هیومیک به ازای هر درخت محاسبه کرده و با 5 برابر آب مخلوط نموده و در سایه انداز درخت، روی خاک اسپری نمایید.
25 روز مانده به برداشت محصول :

مقدار 40 سی سی اصلان هیومیک به ازای هر درخت محاسبه کرده و با 5 برابر آب مخلوط نموده و در سایه انداز درخت، روی خاک اسپری نمایید.

توجـه:

1- هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

2- با مصرف اصلان هیومیک، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

1
آبیاری سنتی (غرقابی)
در این نوع آبیاری، مقدار لازم از اصلان هیومیک را در بشکه ریخته و بصورت مخلوط در آب ورودی مزرعه حل شده و کوددهی می گردد. در این نوع آبیاری بهتر است 45 دقیقه آخر آبیاری کوددهی شود تا کود همراه با آب به اعماق پائین تر از ریشه محصول رسوخ نکند.
2
آبیاری بارانی
در این نوع سیستم آبیاری، مقدار لازم از اصلان هیومیک را بصورت 40 سی سی به ازای هر درخت در حداقـل 1000 برابر آب، در استخر مربوطه حل شده و آبیاری گردد. جهت استفاده بهینه از اصلان هیومیک و جلوگیری از رسوب آن در برگ وساقه های گیاه، در نیم ساعت آخر فقط آب خالی مصرف شود.