مزارع سیب زمینی

زمان های مصرف :

1 – بلافاصله بعد از کاشت میزان 1.5-1 لیتر اصلان هیومیک را در 10 لیتر آب حل نموده و از محلول فوق کنار هر غده بذری 100 سی سی استعمال نمایید. که این مرحله بسیار مهم است.

2 – 10 الی 15 روز بعد از کاشت و همزمان با رویش گیاه

3 – 45 الی 50 روز بعد از کاشت

4 – اوایل میوه دهی محصول یا اوایل شروع رشد غده در سیب زمینی می باشد که این مرحله بسیار مهم است.

روش دوم :

بذر را طبق روش اول بااصلان هیومیک بطور کامل مخلوط نموده و اقدام به کاشت نمایید

سپس مقدار 8-4 لیتر از اصلان هیومیک به ازای هر1000مترمربع زمین، راحداکثر 2-1 روز بعداز کاشت ویادرحین کاشت با مقدار معینی ازآب، کاملا مخلوط نمایید و به روی خاک کاشته شده اسپری نمایید.

حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

1
مصرف بذر مال
قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود. سپس 1 لیتر اصلان هیومیک را در 10 لیتر آب حل نموده و از محلول فوق کنار هر غده بذری 100 سی سی استعمال نمایید.
2
مزارع سیب زمینی
مفدار 4-2 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین را با مقدار آب متناسب با آبیاری زمین کاملا مخلوط نموده و زمین مورد نظر را آبیاری نمایید.بطور مثال اگر 1000 مترمربع زمین را با 250 لیتر آب آبیاری می نماید، مقدار 4-2 لیتر اصلان هیومیک را در 250 لیتر آب مخلوط نموده و شروع به آبیاری کنید. در صورت استفاده از سمپاش، مقدار 4-2 لیتر اصلان هیومیک را در مخزن سمپاش ریخته و برای مقدار 1000 مترمربع زمین، با سمپاش اسپری نمایید. نکته مهم این است که در صورت اسپری بر روی گیاه، جهت جلوگیری از ایجاد لکه بر روی برگها، بهتر است اوایل صبح یا موقع غروب اسپری گردد.
3
آبیاری بارانی
مقدار 8-4 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.
4
آبیاری قطره ای
مقدار 8-4 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر اب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.