چمن و یونجه و یولاف وشبدر

مقدار مصرف:

مفدار 3-2 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین را در مقدار آب متناسب با آبیاری، کاملا حل نموده و اسپری نمایید.

زمان های مصرف :

1 – اوایل فصل بهار

2 – 20 الی 25 روز بعد از اولین مصرف

3 – بعد از هر برداشت یونجه و ...

1
مصرف بذر مال
قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک برای 100 کیلو بذر کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود. سپس 1 لیتر اصلان هیومیک را در 10 لیتر آب حل نموده و از محلول فوق کنار هر غده بذری 100 سی سی استعمال نمایید.
2
آبیاری بارانی
مقدار 3-2 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.
3
در مزارع یونجه و یولاف وشبدر
قبل از کاشت بذر، برای آماده سازی خاک، مقدار 2-1 لیتر از اصلان هیومیک را به ازای هر 1000 مترمربع زمین مخلوط نموده، روی خاک اسپری کنید.