انگور،کیوی،زیتون_گرانول

اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

زمان های مصرف:

  1. ابتدا فاز رویشی.

  2. ابتدا فاز زایشی.

مقدار مصرف:

  1. 200گرم برای هر درخت(به ازای هر 5 سال عمر درخت 100گرم به دز مصرف افزوده شود).

 

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2. هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3.  با مصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.

  5. چالکود این محصول توصیه نمی شود.