گروه غلات (مزارع گندم، جو، چاودار،ذرت و ...)

از جمله:گندم،ذرت،جو،چاودار،ارزن،کینوا ومحصولات مشابه،اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

زمان های مصرف :

 

  1. همزمان با جوانه زنی:5 لیتر در هکتار.

  2. همزمان با آغاز دانه بندی:7-5 لیتر در هکتار.

  3. مرحله دانه شیری:5 لیتر در هکتار.

 

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2. هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3. با مصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.
1
مصرف بذر مال
قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود.
2
مزارع دیم
بعد از بذرمال نمودن اقدام به کشت نمایید. سپس بعد از 10 الی 15 روز (هنگام رویش گیاه) اقدام به کوددهی با کود اوره (ازت) نمایید. سپس کود هیومیک گرانول را به مقدار 300 کیلوگرم در هر 1000 مترمربع زمین بصورت پاششی کوددهی نمایید. هیومیک موجود در گرانول به تدریج آزاد شده و باعث رشد و نمو گیاه می شود. درضمن به علت خاصیت جذب آب این محصول، ( که به اندازه 20 برابر وزن خود توانایی جذب و نگهداری آب را دارد ) مزرعه تحت کشت دیم بعد از دریافت اولین باران، مقدار زیادی آب را درخود جذب می نماید و به مرور زمان در اختیار خاک و ریشه گیاه قرار می دهد.
3
آبیاری سنتی (غرقابی)
مقدار 2-1 لیتر از محصول را به ازای هر 1000 مترمربع زمین، به آب ورودی اصلی مزرعه اضافه نمایید تا از طریق نهرهای کوچک جذب خاک و ریشه گردد.
4
آبیاری بارانی
مقدار 2-1 لیتر از محصول را به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید.
5
آبیاری قطره ای
مقدار 2-1 لیتر از محصول را به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر آب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.